Echtscheiding

Een echtscheiding hoeft niet in een vechtscheiding te ontaarden. Ons streven is altijd om allereerst te proberen in goed overleg tot afspraken te geraken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant, een overeenkomst tussen beide ex-partners waarbij een hoop zaken die niet altijd ook aan een rechter kunnen worden voorgelegd kunnen worden opgenomen.

Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. De rechtbank neemt een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken pas in behandeling als daar een ouderschapsplan bij is gevoegd.

In het ouderschapsplan regelt u de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen, waar zij verblijven, hoe de zorg over de kinderen verdeeld wordt en hoe de ouders na de echtscheiding omgaan met alle belangrijke zaken die de kinderen aan gaan.

WP advocaten kan een dergelijk plan, in goed overleg met u, geheel naar uw wensen opstellen.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook hun zegje doen bij de rechter. Extra uitleg over het hoorrecht van kinderen bij scheiding is terug te vinden op de website van de rechtbank, www.rechtspraak.nl. De kinderen hoeven niet naar een zitting te komen. Ze mogen ook de rechter in een brief hun mening geven.

WP advocaten hecht zeer aan het belang van de kinderen. Deze mogen nooit de dupe worden van een echtscheiding of ingezet worden in de strijd.

Wanneer u tot een goede regeling kunt geraken kan de echtscheidingsprocedure vervolgens geheel schriftelijk verlopen. U hoeft niet naar de rechtbank te komen. Wordt u het niet samen met uw echtgenoot eens, dan kan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, eventueel met een eenzijdig ouderschapsplan, worden ingediend bij de rechtbank. Hierin wordt namens u om de echtscheiding verzocht en kunt u tevens de rechter verzoeken om een zorgregeling, alimentatie of een verdeling, zoals u deze wenst.

Is de andere partij het daar niet mee eens dan kan deze via zijn of haar advocaat een verweerschrift indienen. De zaak wordt vervolgens op een zitting behandeld. Wij zijn er dan als uw advocaat om voor u alle argumenten naar voren te brengen. U mag zelf ook altijd het woord voeren. Meestal volgt de beschikking 4 weken na de datum van de mondelinge behandeling.

Met de uitspraak bent u nog niet gescheiden. Dit is pas het geval zodra de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats waar u bent gehuwd.

Moet er snel een oplossing komen, bijvoorbeeld omdat u het niet eens wordt over wie voorlopig in het huis mag blijven wonen of omdat u geen bijdrage krijgt in uw levensonderhoud of dat van uw kinderen, dan kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze uitspraak blijft van kracht tot de echtscheiding is afgewikkeld. Ook het leggen van beslag behoort in een echtscheidingssituatie tot de mogelijkheden.

Veel conflicten kunnen ontstaan over de alimentatie. Wanneer de omstandigheden na de echtscheiding wijzigen kan de alimentatie worden herzien. Voor de berekening van de alimentatie zijn normen opgesteld. Wij gebruiken dezelfde rekenmethode als door de rechtbank wordt gebruikt en zijn dan ook in staat om objectief een berekening op maat te maken. Iedere alimentatie is onderhevig aan de wettelijke indexering. Wordt de alimentatie niet betaald dan kunt u kosteloos het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen inschakelen. Informatie hierover vindt u op de website van het LBIO, lbio.nl. U benodigt een originele beschikking om de alimentatie te innen.

Informatie over de hoogte van de wettelijke indexering vindt u op lbio.nl/alimentatie/ indexering-alimentatie.

Voor een advies of second opinion kunt u altijd bij ons terecht.

Overlegscheiding voor € 2.500,00

WP Advocaten biedt u de mogelijkheid de gevolgen van de echtscheiding te regelen tegen een vast tarief, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en deskundigheid. Bij WP Advocaten betaalt u slechts een bedrag ad € 2.500,00 voor een echtscheiding in overleg.

Lees onze voorwaarden over de echtscheiding (dit is de link).

Maak dan een afspraak of neem contact op